Vyhlásením osobného bankrotu sa dlhov nezbavíte

Osobný bankrot je spôsob oddlženia fyzických osôb. Na Slovensku bola zavedená táto možnosť riešenia problémov v roku 2006. K využitiu osobného bankrotu je nutné splniť množstvo podmienok a zároveň mať pripravené finančné prostriedky v nie malej výške na uhradenie správnych poplatkov.

Vosobny_bankrotyššie spomenuté podmienky sú najmä platobná neschopnosť, čo v tomto prípade znamená byť v omeškaní s aspoň jednou splátkou viac ako 30 dní. Počet veriteľov by mal byť viac ako jeden, uvádza sa 2-50. Počet záväzkov by mal byť viac ako jeden.  Výška dlhov musí prevyšovať hodnotu majetku dlžníka. Majetok dlžníka, a to akýkoľvek, musí byť v minimálnej výške 1659,70 EUR. Tiež je nutnosťou mať pravidelný príjem. Poplatok, ktorý je nutné uhradiť je určený sumou 663,88 EUR a je na pokrytie výdavkov a odmeny správcu konkurznej podstaty.

Ak dlžník zistí, že nie je schopný splácať viac svoje záväzky, tak v lehote 30 dní podá na súd návrh na vyhlásenie konkurzu a súčasne aj návrh na oddlženie. Ak dlžník spĺňa vyššie uvedené podmienky, súd vyhlási malý konkurz. Toto je možné v prípade, že dlžník disponuje majetkom v maximálnej výške 165 000 EUR, tiež obrat v roku predchádzajúcom vyhláseniu konkurzu nepresiahol výšku 333 333 EUR. Tiež je limitovaný počet veriteľov, ktorí nemôže prekročiť počet 50.

Správca konkurznej podstaty môže s Vaším majetkom naložiť podľa jeho vlastného uváženia. Často krát to znamená, že Vás majetok predá hlboko pod cenu, len aby uspokojil pohľadávky veriteľov. Správca konkurznej podstaty má nárok až na 70% vašej mzdy. Z každej tejto čiastky si, okrem postupného uhrádzania splátok, berie správca aj časť ako odmenu pre seba. Špekulovať s prevedením majetku na iné osoby sa nevyplatí, pretože správca je oprávnený spätne až tri roky zisťovať prevody majetkov. V prípade, že na základe tohto zisťovania usúdi, že nejaký právny úkon bol vykonaný špekulatívne, môže byť  tento vyhlásený za neplatný. Toto sa týka aj prípadného odmietnutia dedičstva. Práve táto časť procesu sa nazýva Malý konkurz a trvá približne pol roka, v tomto období správca, ktorý je určený súdom, komunikuje s veriteľmi, stáva sa v celom procese akýmsi mediátorom.

Tieto podmienky sú dosť prísne a práve to je dôvodom, prečo je pre mnohých ľudí osobný bankrot nedosiahnuteľný i keď v poslednej dobe k nemu siaha čoraz viac ľudí. V súčasnosti je tento spôsob využívaný predovšetkým v USA, Veľkej Británii, či Nemecku.

Zmyslom osobného bankrotu by malo byť úplné zbavenie sa dlhov, avšak dnešná legislatíva to neumožňuje celkom na 100%. Je možnosť, že veritelia sa tomuto konkurzu vyhnú a po jeho skončení sa potom prihlásia znova o svoje nároky. Tieto prípady sa potom nezriedka riešia súdnou cestou, avšak výsledok je tu viac ako neistý.

Samotný proces oddĺženia trvá tri roky. Je to obdobie , ktoré sa nazýva skúšobná doba. Počas tohto obdobia sa dlžník môže obracať so svojimi otázkami na správcu. Dlžník je povinný počas tejto doby platiť súdom určené splátky. Ak sa počas tejto doby nevyskytne problém so splácaním, tak skúšobná doba končí práve uplynutím troch rokov . Ak však počas tejto doby dlžník poruší súdom stanovené podmienky, tak skúšobné obdobie končí okamžite a v tomto prípade oslobodený spod svojich dlhov nebude.

Obidve fázy tohto procesu trvajú približne tri a pol roka od vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka. Po ukončení celého obdobia , teda Malého konkurzu, aj skúšobného obdobia dlžník ostáva „ s čistým štítom“. Znamená to, že jeho bankrot končí a dlhy sú už nevymožiteľné.

foto:FreeDigitalPhotos.net